asp的hello world

<%response.write "hello world!"%>

asp.net的hello world

<%@ Page Language="C#"%>
<% Response.Write("hello,world"); %>

Related Posts: asp,asp.net-hello world :