Python字符串连接方式蛮多的,整理几个普遍的方法如下:

 1. +号连接
  'Jim' + 'Green' = 'JimGreen'
 2. ,号空格连接,注意不要忘记空格
  'Jim', 'Green' = 'Jim Green'
 3. 字符串放一起,自动连接
  'Jim''Green' = 'JimGreen'
  'Jim' 'Green' = 'JimGreen'

以上代码摘录整理自:http://www.cnblogs.com/xiaoleiel/p/8301402.html


如您从本文得到了有价值的信息或帮助,请考虑扫描文末的二维码对我进行赞赏和鼓励。

与《Python字符串如何连接》相关的博文:


  留言

  Admin Avatar
  😀
  😀😁😂😅😭🤭😋😘🤔😰😱🤪💪👍👎🤝🌹👌