Python字符串连接方式蛮多的,整理几个普遍的方法如下:

 1. +号连接
  'Jim' + 'Green' = 'JimGreen'
 2. ,号空格连接,注意不要忘记空格
  'Jim', 'Green' = 'Jim Green'
 3. 字符串放一起,自动连接
  'Jim''Green' = 'JimGreen'
  'Jim' 'Green' = 'JimGreen'

以上代码摘录整理自:http://www.cnblogs.com/xiaoleiel/p/8301402.html与《Python字符串如何连接》相关的博文:

  留言