Nested

以下内容摘录转载自:Elasticsearch Nested类型深入详解
Nested类型的作用? nested类型是对象数据类型的专用版本,它允许对象数组以可以彼此独立查询的方式进行索引。 Nested类型的适用场景 Nested[……]

阅读全文